Neobvezni izbirni predmet

Kaj so neobvezni izbirni predmeti?

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno. Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26. 7. 2013).

Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika nemščina, kot neobvezni izbirni predmet.

Šola lahko  za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: 

 • drugi tuji jezik (angleščina)
 • umetnost
 • računalništvo
 • šport
 • tehnika

Za učence 7., 8. in 9. razreda se izvaja pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. V zakonu je opredeljeno, da mora to biti eden od jezikov sosednjih držav (hrvaščina, nemščina, madžarščina in italijanščina) in francoščina oziroma angleščina tam, kjer je to drugi tuji jezik. V preteklem šolskem letu smo ponudili kot neobvezen izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu hrvaščino, vendar je bilo premalo prijav, zato se neobvezen izbirni predmet ni izvajal. 

V glavnem so se učenci, ki jih zanimajo tuji jeziki, odločili za angleščino kot obvezen izbirni predmet. Nemščina pa je na šoli prvi tuji jezik.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. 

Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.


Število ur, ki so namenjene neobveznim izbirnim predmetom

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, tuji jezik pa se izvaja dve uri tedensko. 


Število predmetov, ki jih učenec lahko izbere

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.


Umestitev neobveznih izbirnih predmetov v urnik

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti praviloma ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali 6., 7. ali 8. šolsko uro, lahko pa tudi v obliki blok ur, v tem primeru na 14 dni.


Ocenjevanje pri neobveznih izbirnih predmetih

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. 


Odsotnost pri neobveznih izbirnih predmetih

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.


Normativi za oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. 
Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev, v primeru da gre za edino učno skupino na šoli, pa za najmanj 8 učencev (v času postopnega uvajanja pa za skupino najmanj 5 učencev). 
V posamezni skupini neobveznega izbirnega predmeta je lahko največ 28 učencev.
V primeru premajhnega števila prijavljenih učencev Neobveznih izbirnih predmetov ne bomo izvajali! 


Menjava neobveznega izbirnega predmeta

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v primeru, da spremeba ne ogrozi obstoja skupine oziroma do popolnitve posamezne učne skupine.


Opisi neobveznih izbirnih predmetov

 • DRUGI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

Razred: 4., 5. in 6. razred
Obseg ur: 2 uri na teden oziroma 70 ur na leto 

V OŠ ima angleščina kot neobvezni izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo.

Na začetnih stopnjah se učenci učijo celostno po načelih zgodnjega učenja, ki vključuje več čutov in veliko raznolikih dejavnosti, ki spodbujajo aktivno učenje, kot so igranje, petje, dramatizacija, igre vlog in podobno. Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način. 

Na začetnih stopnjah učenja tujega jezika je največji poudarek na pridobivanju besedišča ter pravilni izgovorjavi (angleških) besed.

Učenec se z učenjem drugega tujega jezika usposablja za govorne in pisne stike, za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku.

Pouk drugega tujega jezika izvajamo kot neobvezni izbirni predmet, učenec se v pouk vključi prostovoljno. 

 • RAČUNALNIŠTVO

Razred: 4.5. in 6. razred 
Obseg ur: 1 ura na teden oziroma 35 ur na leto 

Da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in v prihodnosti tudi sami ustvarjalci novih tehnologij je potrebno, da se vključijo v pouk računalništva. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja. Kasneje, v 7., 8. in 9. razredu, imajo učenci na področju računalništva možnost izbire izbirnih predmetov urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja. Strokovnjaki s področja računalništva so iskani in cenjeni, zaposlitev pa omogoča kreativno in zanimivo delo.

Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij in bodo učencem koristila tudi pri drugih predmetih in kasneje v življenju. Seznanijo se s programiranjem do te mere, da zmorejo samostojno sami izdelati enostavno igrico, elektronsko voščilnico idr..

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci:

 • pridobivajo znanja, potrebna za vse življenje,
 • razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,
 • spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
 • razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, krepijo pozitivno samopodobo,
 • izdelujejo igrice, zgodbe, animacije,
 • računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način.

Vsebine predmeta: komunikacija in storitve, podatki, reševanje problemov, algoritmi, programi.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
 
 
 
Dostopnost