Obvezni izbirni predmet

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. 

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.


Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

 •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
 •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Učencem ni več potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov (vsi izbrani izbirni predmeti so lahko iz istega sklopa).


Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. 

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.


Število skupin izbirnih predmetov

Glede na število učencev in oddelkov bomo v prihodnjem šolskem letu lahko predvidoma organizirali 9 skupin; število skupin se bo krčilo, če se bo krčilo število oddelkov.


Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj. 

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.


Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.


Postopek izbire

Okvirni rokovnik oblikovanja skupin izbirnih predmetov:

 • april,  maj: učenci dobijo navodila s prijavnico za izbirne predmete in se skupaj s starši pogovarjajo o svoji izbiri (prvi krog izbire).
 • april, maj: učenci vrnejo razrednikom podpisano in izpolnjeno prijavnico za izbirne predmete.
 • maj: oblikovanje skupin in usklajevanje učenčevih interesov (možen še 2 krog izbire).
 • junij: prejeli boste pisno obvestilo o izbranih in usklajenih izbirnih predmetih, ki jih bo učenec(-ka) obiskoval(-a) v naslednjem šolskem letu.
 • september: zadnji čas za »popravek« svoje izbire, vendar so spremembe možne le v okviru oblikovanih skupin in v skladu z normativi, ki veljajo za določeno skupino.
 • Po 15. septembru je zaključek postopka – spremembe niso več možne.

Opisi obveznih izbirnih predmetov

IZBIRNI PREDMET – RETORIKA

Retorika ali govorništvo je nauk o umetniško oblikovanem govoru, njegovih pravilih, strukturi, izraznih sredstvih in izraznih oblikah.

Retoriki kot obveznemu izbirnemu predmetu je namenjenih 32 ur letno ali 1 ura tedensko. Lahko ga obiskujejo učenci 7., 8. in 9. razredov.

Opredelitev predmeta

Namen in cilj retorike je analiza ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja.
Učence nauči predvsem samostojnega, koherentnega ter kritičnega oblikovanja in izražanja stališč pri drugih predmetih v teku nadaljnjega izobraževanja, kakor tudi na vseh drugih področjih družbenega in zasebnega življenja.

Cilji predmeta

 • Učenci spoznavajo, kaj je retorika.
 • Učenci spoznavajo, zakaj se je koristno učiti retorike.
 • Učenci spoznajo razlike med dobrimi in slabimi argumenti.
 • Učenci spoznavajo nastanek in zgodovino retorike.
 • Učenci se učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč.
 • Učenci se učijo učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

Ocenjevanje pri pouku retorike

Učenci dobijo v šolskem letu dve oceni za samostojen govorni nastop na določeno temo ali z določenim namenom in eno oceno za analizo (razčlenitev) govora, vse to ob doslednem upoštevanju retoričnih sredstev.

Medpredmetna povezava

Najmočnejši sta povezavi med slovenščino in filozofijo. Nujno je, da imajo učenci že razvito jezikovno zmožnost in da znajo popraviti napake, po drugi strani pa sposobnost abstraktnega mišljenja in zmožnost analize.
Dosežene cilje pouka retorike lahko učinkovito izkoristijo pri vseh drugih šolskih predmetih in v življenju na sploh. 

IZBIRNI PREDMET: VERSTVA IN ETIKA
 • 3-letni predmet za 7., 8. in 9. razred (učenci ga lahko izberejo tudi le za eno leto)
 • 1 ura tedensko
 • ocenjevanje – 3 ocene

Obvezni izbirni predmet VERSTVA IN ETIKA nudi učencem možnost, da razširijo/dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih. Predmet je namenjen tako učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in obiskujejo verouk, kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje in opredelitve.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
 
 
 
Dostopnost